Maak een selectie

Populaire merken

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

 

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Nearly New Electro (merk van Out Of Use NV)
Nijverheidslaan 12A, 3200 Aarschot (België)
BTW BE 0817.573.507
Tel. 016/444.812
E-mail  
info@nearlynewelectro.com

 

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Nearly New Electro aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Nearly New Electro kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Nearly New Electro is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Leuvense rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

"Grote toestellen" zijn: koelkasten, diepvriezers, wasautomaten, droogkasten, vaatwassers, fornuizen, kookplaten, wijnkasten, inbouwovens, tv's, grote climatisators.
"Kleine toestellen" zijn alle andere toestellen op de website vermeld.
Top

 

3.TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.nearlynewelectro.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Nearly New Electro behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Top

 

4.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.Top

 

5.PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.Top

6.BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE08 0015 9251 8213

via paypal

De bestelde producten worden gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren. 

 

7.LEVERING EN INSTALLATIE

 

De koop geschiedt in principe afgehaald in ons magazijn te Aarschot. Eventueel kan de levering gebeuren mits een supplement voor de transportkosten. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant vraagt de chauffeur bij levering de handtekening voor ontvangst van de klant. Top

De levering geschiedt steeds tot aan de stoeprand. Levering via trappen of verdiepingen is niet inbegrepen en maken het voorwerp uit van een aparte overeenkomst.

Alle toestellen worden verpakt geleverd. Het uitpakken en installeren gebeurt door de koper zelf.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 016/444.812. Top

 

8.LEVERINGSTERMIJN

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt voor een levering aan huis een aantal leveringsdata afgesproken met de transportdienst.

 

9.OPMERKINGEN IN VERBAND MET DE BESTELLING

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Nearly New Electro op 016/444.812 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via info@nearlynewelectro.be       Top

 

10.OPMERKINGEN IN VERBAND MET DE LEVERING

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

11.NEARLY NEW ELECTRO GARANTIE CONSUMENT

 

Voor consumenten geldt een waarborg van 1 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);
- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);
- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Nearly New Electro. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door New Nearly New Electro aangewezen derde, vervalt de garantie.

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

 

13.NEARLY NEW ELECTRO TOESTELLEN

De toestellen die verkocht worden via de Nearly New Electro online winkel zijn door hun aard en oorsprong uniek en worden toegewezen aan de eerste klant die de bestelling ervan afrondt.
De garantie geldt onverkort voor deze toestellen, die echter omwille van hun unieke aard in geen geval omgeruild kunnen worden.

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 12/3/2013.

Top